OBAVJEŠTENJE
 

20.03.2018.

Fondu za zdravstveno osiguranje se obratila očna ordinacija PZU „Oko“ sa kojom Fond ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga iz oblasti oftalmologije koja obavještava Fond, osiguranike Fonda i javnost da P.Z.U. „Oko“ funkcioniše normalno sa radom, obavlja preglede iz oblasti oftalmologije i na usluzi je svim osiguranicima koji su se opredijelili za ostvarivanje zdravstvene zaštite u ovoj ordinaciji.