OBAVJEŠTENJE O USVOJENIM PRAVILNICIMA FONDA
 

09.07.2018.god

 

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o zdravstvenom osiguranju, usvojio je tri pravilnika, i to:

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju, sa Listom za medicinsku rehabilitaciju i

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje cijena i načinu plaćana zdravstvenih usluga, čiji sastavni dio je Metodologija određivanja vrijednosti kapitacije i cijena zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i Pravila DRG šifriranja. 

Pravilnici su objavljeni u „Službenom listu Crne Gore“ broj 42/18 od 29.06.2018. godine i stupaju na snagu 07.07.2018. godine.

 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, donijet je polazeći od zakonske obaveze Fonda za zdravstveno osiguranje da se osiguranicima obezbijedi ostvarivanje svih propisanih prava, pa i prava na zdravstvenu zaštitu koju osiguranici ostvaruju u zdravstvenim ustanovama iz Mreže zdravstvenih ustanova i u zdravstvenim ustanovama sa kojima je Fond zaključio ugovore o pružanju usluga, kao i polazeći od načela zaštite prava osiguranika.  

Donošenje pravilnika ima pozitivan uticaj na ostvarivanje prava osiguranih lica u smislu da će im se refundirati troškovi u stvarnom iznosu, i to:

- na ime medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju na recept, a osiguranici ih nisu mogli obezbijediti u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi,

- na ime medicinskih sredstva koja se ugrađuju u ljudski organizam a osiguranici ih nisu obezbijedili u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je obavljeno liječenje, ili

- na ime pruženih zdravstvenih usluga koje po uputu izabranog doktora nisu mogli da obezbijede kod ugovornih davalaca zdravstvenih usluga.

Refundacija prema stvarnim troškovima, vršiće se na osnovu podnijetog zahtjeva osiguranog lica, dostavljenog računa i druge dokumentacije propisane pravilnikom.

Na ime kupljenog lijeka sa Liste ljekova, koji osigurano lice nije moglo da podigne na recept u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, refundiraće se  iznos u visini cijene lijeka utvrđene Listom ljekova, a ukoliko u Listi lijekova nema utvrđene cijene za lijek koji se refundira, u visini maksimalne cijene lijeka koju je utvrdila Agencija za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.

 Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju, proširena je Lista za korišćenje medicinske rehabilitacije u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju sa određenim brojem dijagnoza i to:

-  P 14.3 – Druge  povrede ručnog nervnog spleta novorođenčeta u toku porađaja,

-  F 82 – Specifičan poremećaj razvoja pokretljivosti,

-  Q 05 – Rascjep stuba kičme,

-  Q 90 – Daunov sindrom,

-  Q 74.3 – Urođena ukočenost više zglobova u savijenom položaju,

-  G 37.8 – Druge označene demijelinizirajuće bolesti CNS-a  (Aleksanderova bolest),

-   E 76.2 – Druge  mukopolisaharidoze (Morquio classica),

-   M 34 – Progresivna scleroderma,

-   C 38.0 – Zloćudni tumor srca,

-   D 15.1 – Dobroćudni tumor srca i

-   F 84 – Cistična fibroza.

Prošireno je pravo na medicinsku rehabilitaciju svake treće godine nakon verifikacije bolesti, za osigurana lica oboljela od reumatoidnih bolesti (M05.8, M06, M07.1 i M08) u odnosu na sadašnji pravilnik koji je definiše pravo samo na jednu rehabilitaciju nakon verifikacije bolesti.

Prošireno je pravo na medicisku rehabilitaciju osiguranim licima oboljelim od dječije cerebralne paralize (G80) koja su starija od 15 godina, tako da umjesto dosadašnjeg prava na medicinsku rehabilitaciju svake treće godine, sada će ostvarivati ovo pravo svake druge godine.

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje cijena i načinu plaćana zdravstvenih usluga, čiji sastavni dio je Metodologija određivanja vrijednosti kapitacije i cijena zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i Pravila DRG šifriranja, donijet je u skladu sa članom 74 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16, 02/17, 22/17 i 13/18) kojim je Fond, između ostalog, ovlašćen da utvrđuje kriterijume za utvrđivanje cijena zdravstvenih usluga koje su obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem i način plaćanja.